Staden fattar grundlöst miljardbeslut om parkering

Stockholms stad har som vi skrev igår fattat beslut om att bygga 24 underjordiska garage i Stockholm som ska rymma cirka 6 000 bilar. Investeringen beräknas uppgå till 2,5 miljarder kronor. Men såväl underlaget som syftet är fluffigt.

Syftet med hela projektet är något luddigt och presenteras med följande fyra punkter.

  • Stärka centrala delar
  • Satsa på attraktiva tyngdpunkter
  • Koppla samman stadens delar
  • Främja levande stadsmiljö i hela staden

Punkterna är också en del av den senaste översiktsplanen för Stockholm där visionen att skapa en promenadstad lyfts fram. Det är förvisso vackert.

Men det finns såvitt går att se inget tydligt, konkret mål med den här jättesatsningen. Det som presenteras är ett antal antaganden i stil med att ”den här typen av parkeringar brukar innebära klara förbättringar av stadsmiljön”. Det låter alltså som att man hoppas på att de här garagen ska ge ett resultat i den riktningen, eftersom det ”brukar” bli så.*

Per Bolund, (mp)
Per Bolund, oppositionsborgarråd Miljöpartiet

Vad värre är, det verkar inte heller finnas något gediget underlag för beslutet. Miljöpartiets Per Bolund pekade på följande när han reserverade sig mot beslutet.

Det saknas beskrivningar av trafikflöden, det totala parkeringsutbudet och tillgången till garage, om ytor för gatuparkering ska friläggas för bättre framkomlighet samt analys av miljöeffekter och om huruvida investeringarna bidrar till att miljökvalitetsnormerna för luft kan uppnås i Stockholm.

Det saknas också ett helhetsgrepp kring parkeringen i Stockholm. Det finns inga färska undersökningar eller sammanställningar av utbudet av parkeringar idag. Det finns inga planer för hur gatuutrymmet kan friläggas för att ge plats åt bland annat cyklister. Det saknas en analys av miljöeffekterna av programmet.

Ulla Hamilton
Ulla Hamilton, trafikborgarråd Stockholm

Jag undrar hur Ulla Hamilton, vice gruppledare och trafik- och arbetsmarknadsborgarråd, tänker. Eller under vilken sten de lever sina liv. Grunden för miljardbeslutet tycks bygga på antaganden och subjektiva bedömningar. Syftet är otydligt (”det dunkelt skrivna är det dunkelt tänkta”) och det saknas beslut om åtgärder som ligger i linje med syftet – vilket det nu är.

_____

Här föreslås garagen byggas

Södermalm
1 Högalidsparken
2 Rosendal mindre
3 Londonviadukten 4
6 Eriksdalshallen
7 Skeppsbron

Kungsholmen
8 Kristinebergs IP

Norrmalm
9 Sveavägen
10 Tegnérlunden
11 Hälsingegatan, Kv Resedan
12 Norra Station
13 Norra Station
14 Solvändan
15 Blasieholmen

Östermalm
16 Kommendörsgatan
17 Kv Krubban
18 Eriksbergsplan
19 Stadion
20 Armemuseum
21 Narvavägen/Banérgatan
22 Östermalmstorg
23 Norra Varvsporten

Övriga
24 Råcksta

________

* Enligt arbetsgruppens presentation av projektet

3 kommentarer

Lägg till din →

saxat ur rapporten, s. 7,
”Bilparkering på gatumark innebär på vissa platser ett ineffektivt an- vändande av det begränsade gaturummet. Genom att ersätta sådana parkeringar med nya under mark, kan gaturummet användas effektivare för den rörliga trafiken.”

Det låter ju faktiskt bra. Det hänger ju på att man tar bort parkering på gatan och gör något vettigt av utrymmet (cykelväg!!)

s. 9
”Det finns ca 36 500 gatuparkeringsplatser i innerstaden”
s. 11
”24 anläggningar med totalt 5 200 bilplatser” är förslaget

det blir ju faktiskt en hyfsad minskning av parkerade bilar på gatuplan.

s. 6
”Bolaget räknar med att det i normalfallet tar i storleksordningen fyra – fem år innan en ny underjordisk anläggning kan ge ett positivt resultat. Dessa investeringar måste således ses på lång sikt.”

Vadå positivt resultat? att parkeringen går med vinst? när har bygget betalt sig själv då?

slutligen, kan man inte ta bort parkeringsplatserna på gatunivå utan att ersätta dem med svindyra garage? Är det någon sorts mänsklig rättighet att få äga och parkera sin bil om man bor i city?

Ett av problemen med förslaget som jag ser det är att det inte hänger ihop med satsningar som tar tillvara de förväntat frigjorda ytorna ovan jord.

Ett annat är att det kostar extremt mycket pengar, vilket rimligen innebär att andra trafiksatsningar får motsvarande summa mindre pengar. Visserligen är tanken att anläggningarna ska bära sig själv. Men det kommer att ta lång tid innan investeringarna är återbetalda. Tid som skulle kunna utnyttjas på ett betydligt smartare sätt ur ett infrastrukturellt och transportmässigt perspektiv – smartare alltså om man tar hänsyn till bl.a. miljökonsekvenser av ökad biltrafik.

Ett tredje problem är att satsningen sänder fel signaler. En så stor satsning på bilismen signalerar knappast ”ställ bilen och cykla eller gå eller åk kollektivt mer”.

Ett fjärde problem är att man ”låser” yta till parkering. Underjordiska garage kan såvitt jag kan se knappast användas till mycket annat än just garage. Det går alltså inte att på ett enkelt sätt byta riktning och stänga garagen om någon med större verklighetsförankring och -insikt än sittande politiker kommer till makten och behovet av parkeringsyta minskar.

Precis, hur lång tid ligger staden ute med en massa pengar som skulle kunna göra mer nytta någon annanstans.
Ska det här göra någon som helst nytta så hänger det (som du säger) på att den yta som frigörs på gatuplan, planeras och disponeras på ett klokt sätt. Mängden bilar i innerstan kan inte öka, för blir det fan totalpropp.

nu ska vi se… hyra en p-plats vid st:eriksplan enl. http://www.stockholmparkering.se/ -> 2000 kr/mån

2 000 kr/mån * 12 mån = 24 000 kr/år och plats

500 000 kr/plats i byggkostnad (dyraste p-huset)
500 000 / 24 000 = nästan 21 år !!!!!!!!!

100 000 kr/plats i byggkostnad (billigaste)
100 000 / 24 000 = 4 år mmmm. ok, det är inte helt orimliga tidsspann.

och då går så klart inte alla 2000 kr i hyra direkt till att betala av p-huset.

Lämna ett svar