Trafikverket: cykelns status måste höjas

Trafikverket konstaterar att det behövs en rejäl uppryckning inom cykelområdet för att kunna möta de mål som regeringen satt upp. Bland annat behövs regionala cykelplaner och en standard för underhåll av cykelinfrastrukturen.

Det står att läsa i den delrapport som Trafikverket nyligen har lämnat till Näringsdepartementet. Rapporten redovisar en del av det arbete, som drivs på uppdrag av regeringen, med att ta fram en strategi och handlingsplan för ökad cykling.

Trafikverket konstaterar att ”det går att argumentera för att det satsas mindre på cykling än vad som är motiverat” och att kunskapen om cykeln som transportmedel måste lyftas hos dem som beslutar i cykelfrågor på olika nivåer.

De pekar också på det faktum att regeringens transportpolitiska mål även inkluderar hälsa och att cykeln har en central roll för att möta den aspekten.

För övrigt nämns ökad cykling också i propositionen för en förnyad folkhälsopolitik från 2008.

Här några av Trafikverkets slutsatsar och förslag i rapporten:

  • För att öka andelen cykeltrafik är det avgörande att cykelns status i planering och uppföljning höjs. I dag är nämligen biltrafiken norm i lokal och regional planering.
  • Ny cykelinfrastruktur är trafikgenererande, precis som  infrastruktur för motoriserade transporter.
  • Helst ska cykelinfrastrukturen vara av minst lika god kvalitet som  infrastrukturen för biltrafiken.
  • I syfte att både öka cyklingen och samtidigt minska antalet olyckor bör fokus  inriktas på separering av cykeltrafik från biltrafik.
  • Kommuner och regioner bör upprätta cykelbokslut eller motsvarande för att kunna följa upp cykelarbetet.
  • Säkra parkeringsmöjligheter är avgörande för att få fler att cykla. Projektet kommer under 2011 att ta fram en modell för hur fastighetsägare kan skapa sådana.

________

LÄS MER
Cykelsäkerhet debatteras på Nollvisions-konferens

2 kommentarer

Lägg till din →

Tack för länken! Jag ser att Trafikverket senare i år avser att utreda 2+1-vägarna. Mycket trevligt att 2+1-vägarnas förhållande till cykling kommit upp på dagordningen.

Lämna ett svar